Workflow - Quy trình làm việc
 Hồ sơ điện tử và quản lý tài liệu và quy trình công ty

 Phân công nhiệm vụ cho các cá nhân hoặc nhóm và ghi lại hiệu suất hoặc sự chậm trễ.

 Các quy trình được kiểm soát cả bên ngoài hệ thống - từ máy photocopy hoặc máy móc trong sản xuất.

 Quản lý, ghi chép và cập nhật và tài liệu ISO dưới dạng điện tử.
Kici3 ERP • Text and Image

Công ty theo quy trình 

 Việc thực hiện một quy trình chuẩn, mọi hoạt động sẽ mang lại một trật tự vững chắc cho các quy trình kinh doanh của bạn và đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của bạn được tuân thủ. Hoàn toàn thay thế hình thức trên giấy theo tài liệu ISO và do đó tạo ra một công cụ chính thức để quản lý công ty. Phân phối, kiểm soát và gửi các tài liệu, nhiệm vụ và thông tin quan trọng đến đúng người hoặc các team, phòng ban kịp thời, đúng thời gian. 

Hoạt động, các bước hoạt động và sơ đồ 

Để hoạt động đúng của các quy trình riêng lẻ, cần phải tạo các quy trình và các bước (tác vụ) tiếp theo để được gán cho người dùng hoặc nhóm người dùng. Mỗi người dùng sẽ nhìn thấy một bản tóm tắt rõ ràng chỉ các nhiệm vụ của họ phải hoàn thành và khi nào phải hoàn thành xong. Mỗi bước hoạt động đều có thể cài đặt theo ý bạn - ưu tiên, mốc thời gian, giới hạn, nhận xét, mô tả và hơn thế nữa. Các bước và thủ tục  có thể dễ dàng được trình bày bằng sơ đồ.

Ghi nhận quá trình hoạt động

Hệ thống Kici3 ERP cho phép ghi lại quy trình công việc và quản lý các quy trình đơn giản như ghi nhận thư từ và biên bản cuộc họp, cũng như quản lý các quy trình hoạt động - như thanh toán, ngày lễ hoặc yêu cầu sản xuất.  

Cơ chế kiểm soát

Quy trình công việc bao gồm một số yếu tố kiểm soát. Ví dụ, bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể xem trạng thái hiện tại của các hoạt động riêng lẻ được ghi trong một biểu đồ rõ ràng hoặc thông qua một báo cáo đánh giá. Với tư cách là người kiểm soát, bạn cũng có thể đặt quy trình thông báo cho những người dùng được chọn tự động được thông báo về sự thay đổi trạng thái của một tác vụ đang được theo dõi.

Phê duyệt các bước quy trình công việc từ điện thoại di động của bạn

Thay vì phải đợi bạn ký duyệt tại công ty, điều đó gây nên sự chậm trễ khó tránh khỏi. Với Kici3 ERP bạn có thể phê duyệt không chỉ trên máy tính mà còn trên điện thoại di động, máy tính bảng, chỉ bằng 1 click.