Thông tin yêu cầu ban đầu khách hàng

Thông tin yêu cầu

Doanh nghiệp bạn có bao nhiêu phòng ban/nhân sự *

Doanh nghiệp bạn mong muốn số hóa những phòng ban nào? *

Bạn đang áp dụng quy trình như thế nào cho từng phòng ban đó? *

Bạn đã, đang có sử dụng các phần mềm khác cho hoạt động của các phòng ban này không? Nêu tên phần mềm nếu có. *

Bạn có cần sử dụng Gói tư vấn triển khai của chúng tôi chưa? *

Những khó khăn bạn đang gặp phải trong quản lý nội bộ? *


Thông tin tùy biến - đặc biệt

Bạn có yêu cầu đặc biệt nào cần hệ thống của chúng tôi xử lý

Mô tả chi tiết yêu cầu đặc biệt

Link hình ảnh mô tả nếu có


Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty *

Địa chỉ liên hệ *

Người đại diện/ liên hệ *

Email liên hệ *

Số điện thoại liên hệ *

Nghành nghề hoạt động *