Khảo sát thông tin về doanh nghiệp của Xuyến

Nhóm ngành nghề

Nhóm ngành nghề có tỉ lệ doanh nghiệp lớn nhất mà Xuyến đang có là chi á? *

Nhóm ngành doanh nghiệp có số lượng nhân sự từ 2-10 *

Nhóm ngành doanh nghiệp có số lượng nhân sự từ 10-30 *

Các nhóm ngành hiện Xuyến đang quen biết với mức độ cao là chi á? *

Nhóm ngành doanh nghiệp có số lượng nhân sự từ 30-70 *

Nhóm ngành doanh nghiệp có số lượng nhân sự từ 70 trở lên *


Thông tin sâu về doanh nghiệp

Doanh nghiệp ngoài đó thường sử dụng những phần mềm nào trong hoạt động của mình? *

Có bao nhiêu doanh nghiệp hiện đang sử dụng email tổng cho cổng thông tin (info@congty.com, sales@congty.com) *

Những khó khăn lớn nhất mà họ thường gặp phải trong hoạt động quản trị là gì? *

Có bao nhiêu doanh nghiệp hiện đã có tổng đài chăm sóc khách hàng và và telesales? *

Tỉ lệ có website của doanh nghiệp là bao nhiêu? *