Quản lý chất lượng


Điểm kiểm soát: Tự động kích hoạt kiểm tra chất lượng cho bộ phận sản xuất.

Kiểm tra chất lượng: Triển khai kiểm soát quy trình thống kê của bạn một cách dễ dàng bằng kiểm tra.

Cảnh báo chất lượng: Sắp xếp công việc của bạn bằng cách sử dụng chế độ xem kanban của cảnh báo chất lượng.

Kici3 ERP • Text and Image
Kici3 ERP • Image and Text

Điểm kiểm soát chất lượng

Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra chất lượng tại các hoạt động kiểm kê cụ thể (nhận và kiểm tra cuối cùng) hoặc hoạt động sản xuất (kiểm tra trong quá trình).

Thiết lập kiểm tra trong quá trình, cuối cùng và nhận được dựa trên kế hoạch kiểm soát chất lượng.

Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra trong quá trình, cuối cùng và nhận kiểm tra.

Quản lý và theo dõi quá trình phê duyệt phần sản xuất (PPAP). Định cấu hình kiểm soát quy trình thống kê của bạn (SPC). Đính kèm các tài liệu về chế độ thất bại và phân tích hiệu ứng (PFMEA) vào các định tuyến.

Quản lý cảnh báo chất lượng

Tự sắp xếp các cảnh báo chất lượng của mình trong giao diện kanban của Kici3 ERP. Kéo và thả cảnh báo để báo cáo tiến trình và sử dụng các chỉ báo trực quan để tập trung vào các cảnh báo quan trọng.

Sử dụng thẻ để phân loại cảnh báo chất lượng và tạo quy tắc để tự động hóa cảnh báo hoặc hành động. Phân loại theo người nhận (thiết kế, nhà cung cấp, quy trình), theo người yêu cầu (khách hàng, line chính, line phụ) và nhiều hơn nữa.

Kici3 ERP • Text and Image

Tích hợp đầy đủ

Với hàng tồn kho và hoạt động sản xuất

Kiểm tra chất lượng và cảnh báo được tích hợp đầy đủ với các hoạt động sản xuất và hàng tồn kho của bạn.

 Công nhân/Nhân viên có thể kích hoạt cảnh báo chất lượng ngay từ bảng điều khiển của nhân viên hoặc từ các hoạt động kiểm kê.


Định tuyến sản phẩm đến các khu vực chất lượng chuyên dụng để thực hiện kiểm tra nâng cao.


Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và dùng thử miễn phí.