Appointments Kici3 ERP

Quản lý các cuộc hẹn trực tuyến. Tự động hóa quá trình lập kế hoạch của bạn.

Kici3 ERP • Image and Text

Một hệ thống đặt lịch hoạt động trực tuyến và 24/7.
 

Hãy để khách hàng của bạn lên lịch các cuộc hẹn một cách thuận tiện (ngay cả ngoài giờ làm việc) vào lịch của bạn.

Khách hàng chọn loại cuộc hẹn và người mà họ muốn gặp. Tự chọn thời gian phù hợp dựa trên lịch của bạn. Sự kiện này được tự động lưu trong lịch của bạn và cả hai bên đều nhận được email xác nhận.

Kici3 ERP • Text and Image

Kici3 ERP • Image and Text

Kiểm soát lịch trình của bạn

Đặt giờ làm việc của bạn từng ngày và tùy chỉnh các khoảng thời gian để có sự linh hoạt tối đa.

Đồng bộ hóa lịch của bạn với Lịch Google.

Tuỳ chỉnh form cuộc hẹn

Tuỳ chỉnh mẫu cuộc hẹn, những thông tin cần thiết dành cho khách hàng của bạn.

Kici3 ERP • Text and ImageLiện hệ với chúng tôi để trải nghiệm miễn phí